PRIVACY POLICY | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In

เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด
ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท โมโนคิวโละ จำกัด ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  1. ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ตลอดไป หรือจนกว่าบริษัท โมโนคิวโละ จำกัด จะพิจารณาแล้วความคิดเห็นนั้นไม่สมควรเผยแพร่
  2. ข้อมูลของผู้ประกอบการ จะเปิดเผยเป็นสาธารณะ ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง

ความปลอดภัย

บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด นำมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

การสิ้นสุดความเป็นสมาชิก

การเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ brave-tv.com จะสิ้นสุดลงใน 2 กรณี คือ

  1. ผู้ใช้บริการแจ้งระงับเอง ผู้ใช้บริการสามารถบอกยกเลิกการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองหากไม่ต้องการใช้บริการต่อ หรือไม่ได้รับความพึงพอใจในบริการ โดยแจ้งมาทางอีเมล์
  2. ยกเลิกโดยทีมงาน ของบริษัท โมโนคิวโละ จำกัดในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่าผู้ใช้มีการละเมิดเงื่อนไขบริการข้อใดข้อหนึ่งอย่างร้ายแรง รวมทั้งทาง บริษัท โมโนคิวโละ จำกัด สามารถลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกียวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีการแจ้งให้ทราบก็ตาม

CONTACT US