TERM OF USE | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ https://www.brave-tv.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท โมโนคิวโละ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท องค์กร หรือห้างร้าน (“ผู้ประกอบการ”) ฝ่ายหนึ่ง และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

โดยเว็บไซต์ได้ให้บริการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ และข้อมูลบริษัท ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อ FACEBOOK เพื่อแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นๆ

เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

"โปรไฟล์" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้ประกอบการ, ผู้ใช้บริการ และบริษัท โดยฝากไว้กับเว็บไซต์โดยความยินยอมของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ

"ลงทะเบียน" หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการกระทำเพื่อให้ทางบริษัท ได้เก็บรักษารายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ใว้บนเว็บไซต์ และ/หรือ การที่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ให้ความยินยินยอมให้บริษัทกระทำการลงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ใว้บนเว็บไซต์

"สมาชิก" หมายถึง ผู้ที่ทำการลงทะเบียน และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

1. การลงทะเบียน
 1. เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ซึ่งใช้ บริการของเว็บไซต์ทันทีนับตั้งแต่เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้ถูกติดไว้บนเว็บไซต์
 2. ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขและตกลงต่าง ๆ ฉบับนี้ในระหว่างลงทะเบียนบนเว็บไซต์
2. ขอบเขตการให้บริการ
 1. เพื่อความปลอดภัย หรือเหตุจำเป็นอื่นใดบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการให้บริการที่ซึ่งได้แจ้งไว้กับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการโดยมิต้องมีการบอกกล่าว
 2. บริษัท สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
 3. ทรัพย์สินทางปัญญาใด ความคิด ความคิดรวบยอด khow-how หรือเทคนิคใดๆที่ถูกพัฒนา สร้าง หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการ ให้ถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการให้บริการ หรือ กรณีไม่สามารถเข้ามายังเว็บไซต์ได้ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
 5. ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะมอบข้อมูล ในรูปแบบใด ๆ ตามแต่ที่บริษัท จะร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
 6. ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
 7. บริษัทจะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการจะยินยอมส่งมอบข้อมูล ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
3. โปรไฟล์

หากผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลไว้กับเว็บไซต์

 1. บริษัทอาจแจ้งให้สมาชิกของเว็บไซต์ ทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมของข้อมูลใน โปรไฟล์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทราบ
 2. บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย ส่งต่อ ยกเลิก โปรไฟล์ ที่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการได้ให้ไว้
 3. บริษัทอาจถอดถอน หรือแก้ไขข้อมูล โปรไฟล์ ของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อเว็บไซต์
 4. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า รายละเอียด โปรไฟล์ ที่ส่งบันทึกและเก็บไว้กับเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
  • i. หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับเว็บไซต์ มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าว
  • ii. โปรไฟล์ ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้บันทึกใว้กับเว็บไซต์ หากมี ชื่อหรือภาพ ใด ๆ ของ บุคคลใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือ สำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบ โปรไฟล์ โดยชัดแจ้ง ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใดๆ ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างมาใช้
  e. ผู้ประกอบการยอมรับว่า
  • i. รายละเอียด โปรไฟล์ ของผู้ประกอบการ ที่ส่งบันทึกและเก็บไว้กับเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
  • ii. ยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูล โปรไฟล์ทั้งหมดเป็นสาธารณะและเผยแพร่บนเว็บไซต์
  • iii. หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับเว็บไซต์ มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าว
  • iv. หากผู้ประกอบการได้ทำการเพิ่มข้อมูล และ/หรือลงข้อมูลที่มีความผิดเข้าข่ายหลอกลวง ฉ้อโกง ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ/หรือผิดต่อกฏหมายในทุกมาตรา ในการนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนี้และผู้ประกอบการขอรับผิด ในทุกข้อกล่าวหาแต่เพียงผู้เดียว
4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 1. ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 2. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืน 5.1 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบในการใช้รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใดในทางที่ผิด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 3. การแสดงความคิดเห็นใดๆ ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้
5. หน้าที่ของผู้ประกอบการ
 1. ผู้ประกอบการจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 2. หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน 6.1 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบในการใช้รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใดในทางที่ผิด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
6. ความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนา ข้อมูล โปรไฟล์ หรืออื่นใดที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์
 2. ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยตัวผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
 3. กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดของบริษัท จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ หากข้อมูลนั้นเผยแพร่โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเอง
 4. การล่าช้า ค่าใช้จ่าย การสูญหาย ความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไวรัส การลบล้าง หรือความล้มเหลวหรือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกลบ ไม่ว่าด้วยเหตุใด หากเกิดจากการใช้งานของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ และปรากฏว่าบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว
 5. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์
 6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการละเมิดสัญญา ผิดสัญญา ฝ่าฝืน สิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล หรือ โปรไฟล์ หรือใบสมัครที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้มอบไว้
7. การเลิกสัญญา
 1. บริษัทและผู้ประกอบการ สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน
 2. บริษัทและผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน
 3. ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหากเกิดการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ ผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ใช้บริการ
8. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

CONTACT US