Mitsubishi Electric Factory Automation | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
07 Feb 2020 09:00 AM
Mitsubishi Electric Factory Automation
วรภพ เจริญสาธิต FA Engineer (Japanese Support)
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร‎

Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd. เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ดูแลในส่วนของการนำเข้า และจำหน่ายสินค้าประเภท Factory Automation นอกจากนี้ยังให้บริการในด้านเทคนิค และเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบ และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมบุคลากรที่มีศักยภาพได้รับการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่น

Equality and happiness of customers and employee, including social benefits will bring the profits to the business.

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร‎
(นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Factory Automation พร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย)
สถานที่ เลขที่ 101 ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2092-8600
แฟกซ์ 0-2043-1231-33
E-mail sales@mitsubishifa.co.th
URL http://www.mitsubishifa.co.th

Comments

CONTACT US