เปิดเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำ

The Path To The Brave Pioneer.

BRAVE TV (เบรฟทีวี) มีเดียเพื่อสังคมและนักธุรกิจ02-714-3461

HOW TO FEATURE ON BRAVE TV

WHYBRAVE TV ?

 • เป็นช่องทางการสื่อสารจากบุคคล หรือองค์กร ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์หลากหลายที่มีค่าไปยังคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งต่อแนวคิดแรงบันดาลใจ ไอเดียต่าง ๆ แก่คนทำงาน นักบริหาร ผู้สร้างสรรค์งานรุ่นใหม่ รวมไปถึงผู้ริเริ่มทำธุรกิจ
 • เป็นช่องทาง การนำเสนอธุรกิจ จุดเด่น ภาพลักษณ์ ศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ และคุณภาพของสินค้าและบริการสู่สาธารณะ

10 Advantages OF APPEARING ON BRAVE TV

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
 • แสดงเอกลักษณ์ของธุรกิจ
 • การแสดงแนวคิดของผู้บริหาร หรือบทบาทขององค์กร สู่สาธารณะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจองค์กรในแง่บวก
 • เป็นช่องทางการนำเสนอธุรกิจ ศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพของสินค้าและบริการสู่สาธารณะ
 • เป็นช่องทางสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 • มีโอกาสได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน
 • พนักงานในองค์กรรับทราบถึงแนวคิดของผู้บริหาร เกิดความเชื่อมั่น ภูมิใจ และรักในองค์กรที่สังกัด
 • เพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ จากการรวบรวมผู้บริหาร และนักธุรกิจใน BRAVE Community
 • เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความเห็น และแนวทางการบริหารงาน กับผู้บริหารท่านอื่น ๆ
 • เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

JOIN THE BRAVE TEAM, SPREAD A GREAT INSPIRATION!

business inquiry

Want to feature in a video? Contact us now!